Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Search in content
Post Type Selectors

Vývoj pěstebních substrátů

2. 9. 2014

Problematice intenzivního výzkumu a vývoje nových pěstebních substrátů pro zahradnický obor v České republice se v minulosti, vedle samotných pěstitelů v zahradnických podnicích, věnoval především Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích a přední zahradnické školy spolu s dalšími pracovišti.

Díky proběhlým společenským změnám a možnostem financování je dnes tato záležitost závislá pouze na zájmu, provozních možnostech samotných pěstitelů, případně přímo na výrobcích pěstebních substrátů. Na jednu stranu je to dobře, protože výsledky jsou získány nikoliv pouze z laboratorních (ideálních) podmínek, ale přímo v pěstitelské praxi se všemi případnými provozními nedostatky. Na straně druhé není tento výzkum komplexní, ale spíše dílčí.

Snahou je dosáhnout kladných výsledků v co nejkratším časovém období, bez řádného ověření v různých podmínkách, neexistuje žádná koordinace s dalšími pracovišti, není dosahováno patřičné efektivity, testování se provádí nahodile. Zjištěné výsledky nejsou obvykle veřejně publikovány a nejsou tak dostupné celé pěstitelské veřejnosti.

Přístup pěstitelů

Celkem pochopitelné ze strany pěstitelů je, že se do nových oblastí ve vývoji nových pěstebních substrátů netlačí, když jim například stávající substrát při dané technologii plně vyhovuje, nebo jsou stávajícím dodavatelem neúplně informováni o dalších nových možnostech. Přicházejí však nové technologie pěstování, nové rostlinné druhy, nové kultivary a právě ty potom vyžadují celý nový přístup. Nejen v otázce technologického vybavení, ale v celém pěstebním procesu. Změna se tedy týká nejenom pěstebních nádob, používaných hnojiv, ale i pěstebních substrátů.

Vývoj nových substrátů v AGRO CS

Společnost AGRO CS a. s. věnuje této oblasti každoročně velkou pozornost. Vynakládá nemalé finanční prostředky, nekopíruje pouze výsledky práce jiných. Je tomu především ve spolupráci s již zmíněným Výzkumným ústavem Silva Tarouci pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice v. v. i., Zahradnickou fakultou Lednice Mendelovy univerzity v Brně, předními pěstiteli nebo i ve vlastním zařízení pro testování.

Ne všechna zjištění z tohoto výzkumu lze však bezprostředně využít pro zahradnickou praxi a jeho běžný provoz. Není tomu z důvodu nereálnosti hledaného řešení, ale třeba z důvodu konzervativnosti, nechuti měnit zaběhnuté modely. Dalším a poměrně častým důvodem bývá výše vstupní investice pěstitele do nového typu substrátu při jeho pořízení, která se jeví na první pohled z jeho hlediska jako neadekvátní kvůli nedostatečně srozumitelným argumentům k návratnosti.

Razantní změny receptur

V posledních letech na základě dosažených výsledků interního víceletého výzkumu došlo k podstatným změnám v sortimentu používaných surovin, kdy méně strukturní druhy rašelin těžené metodou frézování s vysokým podílem prachových částic byly nahrazeny vysoce jakostními strukturními rašelinami borkovanými. Došlo ke změně velikostních frakcí třídění rašelin. Byli nalezeni nejvhodnější spolehliví dodavatelé jednotlivých surovin pro konkrétní účel použití. Všechny základní suroviny tak splňují přísná kritéria certifikátů RAL či RHP. Samozřejmostí je ověřování deklarovaných jakostních parametrů v akreditované laboratoři, stejně jako pečlivé ověřování již hotových výrobků před jejich expedicí ke spotřebitelům. Velkou změnu zaznamenala oblast zapracování hnojiv do připravovaných substrátů. Standardně jsou využívána plná prášková hnojiva, dobře mísitelná i v minimálních objemech. Do výsevných substrátů např. kolem 0,5–0,7 kg/m3. Roste obliba CRF hnojiv (hnojiva s řízeným uvolňováním živin). Využívají se kokosové suroviny, ale třeba i pemza.

Nová technologická linka

Změna používaných surovin si vyžádala i nutné investice do nového technologického vybavení pro přípravu moderních pěstebních substrátů. V posledním období tak byla instalována míchací linka od firmy Slootweg, lis na big baly. Unikátním zařízením je Volumetr pro zjišťování objemu připravovaných substrátů, nejpřesnější ve svém oboru. V současnosti patří mezi standard pouze u předních firem v rašelinářském oboru.

Závěr

Profi substráty české firmy AGRO CS a. s. si získaly oblibu u většiny domácích pěstitelů a dnes tvoří nezbytný základ pro kvalitní výpěstky. Úspěch je podložen mnohaletou usilovnou činností při vývoji stále dokonalejších receptur. Kdo znal Profi výrobky AGRO CS a. s. před několika lety, zjišťuje s překvapením, že neexistuje dnes rozdíl v kvalitě při porovnání s dodavateli např. ze západní Evropy a mnohdy lituje, že k tomuto poznání nedospěl již daleko dříve, zvláště když standardem při dodávkách volně loženého i baleného zboží (70 litrů či big baly 3000 litrů) jsou pouhé tři dny!

Ing. Jiří Valtera, AGRO CS a.s.
Zahradnictví 9/2014

Článek: Vývoj pěstebních substrátů

Testování substrátů AGRO CS na pozemku Zahradnické fakulty v Lednici: